ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Tο CLINIQUE BONUS είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας και ανταμοιβής των πιστών πελατών της CLINIQUE, μάρκα της ESTÉE LAUDER HELLAS A.E. Σύμφωνα με αυτό, οι συμμετέχοντες, οι οποίοι πρέπει να είναι ενήλικοι, αποκτούν πρόσβαση σε εξειδικευμένες διαγνώσεις/ συμβουλές για την επιδερμίδα τους, συμμετοχή σε ειδικές προσφορές, προσωπικές προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, ενημερώνονται για τα νέα της εταιρίας με αποστολή διαφημιστικού υλικού και κάθε είδους επικοινωνία (έντυπη, e-mail, τηλέφωνο, sms, mms, κ.λπ.), καθώς και σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που ορίζονται από την εταιρία, μπορούν να συλλέγουν πόντους με τις αγορές τους, οι οποίοι αντιστοιχούν σε διάφορα δώρα, σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις και τα αναφερόμενα στο/α εκάστοτε ισχύον/ντα ενημερωτικό/ά έντυπο/α που αποτελεί/ούν αναπόσπαστο τμήμα των όρων του προγράμματος. Με την συμμετοχή τους οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι έγχαρτες (μη ηλεκτρονικές) επικοινωνίες και αποστολές δώρων, γίνονται μόνο εντός Ελλάδος.

Οι συμμετέχοντες συναινούν ρητώς όπως τα προσωπικά τους στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την ESTÉE LAUDER HELLAS A.E. ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αύτη για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την ESTÉE LAUDER HELLAS και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των συμμετεχόντων, την αποστολή των δώρων κ.λπ., καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές-προωθητικές ενέργειες της CLINIQUE. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους λιανοπωλητές της επιλεκτικής αγοράς καλλυντικών, στους οποίους παρέχουν υπηρεσίες αισθητικοί της μάρκας Clinique. • Το πρόγραμμα όπως και τα δώρα του προγράμματος δύνανται ανά τακτά διαστήματα να αλλάζουν και με μόνη υποχρέωση από τη μεριά της εταιρίας να κοινοποιεί τις αλλαγές σε εμφανές σημείο στα καταστήματα καλλυντικών πώλησης προϊόντων CLINIQUE που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ή σε συγκεκριμένο δικτυακό τόπο (cliniquebonus.gr) • Η επικοινωνία των συμμετεχόντων στα πλαίσια του CLINIQUE BONUS θα γίνεται με τον τρόπο που εκάστοτε ορίζει η εταιρία ESTÉE LAUDER HELLAS A.E.• H συμμετοχή στο εκάστοτε πρόγραμμα CLINIQUE BONUS ή η παραλαβή του/των δώρου/ων συνεπάγονται την πλήρη αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων των όρων του • H ESTÉE LAUDER HELLAS A.E. διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς να αναστείλει οποτεδήποτε τη λειτουργία του προγράμματος CLINIQUE BONUS, για όσο διάστημα κρίνε αναγκαίο, και οι συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία αξίωση εναντίον της σε μια τέτοια περίπτωση. • Η ESTÉE LAUDER HELLAS δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών και οι συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία αξίωση εναντίον της σε μια τέτοια περίπτωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο με κάθε πρόσφορο μέσο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει αυτός δηλώσει στην παρούσα αίτηση του ή με ανάρτηση της οποιασδήποτε τροποποίησης εντός των καταστημάτων που διαθέτουν το πρόγραμμα CLINIQUE BONUS ή με ανάρτηση στο δικτυακό τόπο cliniquebonus.gr. Η εταιρία διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να τερματίσει το πρόγραμμα προνομίων Clinique Bonus. • Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εταιρία τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της εταιρίας, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της εταιρίας. • Το πρόγραμμα CLINIQUE BΟNUS ισχύει για συλλογή πόντων από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και για εξαργύρωση πόντων από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018. • Οι πόντοι παραγράφονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2018.

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

• Κάθε κάρτα μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εκδότριας εταιρίας ESTÉE LAUDER HELLAS A.E. και ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση. • Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η μεταβίβαση της κάρτας. • Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Ο κάτοχος με την εμφάνιση της δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο να απολαύσει προνόμια, όπως θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται από την εταιρία ESTÉE LAUDER HELLAS A.E. • Μοναδική υποχρέωση του συμμετέχοντος προκειμένου να απολαύσει τα προνόμια του προγράμματος, είναι η επίδειξη της προσωπικής κάρτας μέλους. • Σε καμία περίπτωση η κάρτα, ο αριθμός των πόντων και το δικαίωμα του δώρου εξαργύρωσης δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων. Με κάθε αγορά προϊόντων CLINIQUE από τα καταστήματα που διαθέτουν το πρόγραμμα CLINIQUE BONUS, οι συμμετέχοντες κερδίζουν πόντους. Ανάλογα με τους πόντους που έχουν συγκεντρώσει, δύνανται να τους εξαργυρώσουν σε αντάλλαγμα των δώρων που παρέχονται από τo πρόγραμμα CLINIQUE BONUS. O συμμετέχων κερδίζει έναν (1) πόντο για κάθε ένα (1) ευρώ αγοράς την οποία πραγματοποιεί. Οι πόντοι αντιστοιχούν στην τιμή που ο καταναλωτής αγοράζει το προϊόν (τιμή με ΦΠΑ μείον τυχόν έκπτωση).Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα εξαργυρώσεως του συνόλου των πόντων τους οποίους θα έχει συγκεντρώσει, ανάλογα με τα δώρα τα οποία παρέχονται από το πρόγραμμα. H εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να μεταβάλει ή να αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών. • H αντιστοίχηση πόντων και προϊόντων ανακοινώνονται στα σημεία πώλησης μέσω υλικού σήμανσης και στον ιστότοπο cliniquebonus.gr • Εφόσον οι πόντοι εξαργυρωθούν, δεν δύναται να γίνει ακύρωση της εξαργύρωσης και επιστροφής των πόντων. • Η κάρτα μέλους και το πρόγραμμα προνομίων έχουν ισχύ μόνο στα καταστήματα που διαθέτουν το πρόγραμμα CLINIQUE BONUS.

ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

• Για όποια διαφορά τυχόν προκύψει σχετικά με το πρόγραμμα CLINIQUE BONUS, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο. • Η εταιρία ESTÉE LAUDER HELLAS A.E. έχει την διακριτική ευχέρεια και το δικαίωμα να προβεί σε διακοπή του προγράμματος προνομίων CLINIQUE BONUS οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία καθώς το πρόγραμμα αυτό αποτελεί οικειοθελή παροχή της εταιρίας. • Η κάρτα μέλους παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων βρίσκεται σε ισχύ. Η εταιρία διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά την διακριτική της ευχέρεια. • Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ της κάρτας CLINIQUE BONUS ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση κακής χρήσης ή προσπάθειας εξαπάτησης από το μέλος. Στην περίπτωση αυτή όλοι οι πόντοι που έχουν κερδηθεί θα διαγράφονται αμέσως και όλα τα προνόμια θα αφαιρούνται.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

• Το μέλος με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα παρέχει τη συγκατάθεσή του στην ESTÉE LAUDER HELLAS A.E. όπως χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα σύμφωνα με τα ανωτέρω και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης του προγράμματος Clinique Bonus. • Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους, που τηρούνται στο εν λόγω αρχείο κατά τους όρους του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, επικοινωνώντας με την CLINIQUE στην εταιρία ESTÉE LAUDER HELLAS A.E. στο τηλέφωνο 210 6786100. • H ESTÉE LAUDER HELLAS A.E. διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση του πελατολογίου της και να προωθήσει τα προϊόντα της. • Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα δικαιούται να ανακαλέσει τη συναίνεσή του ή να διορθώσει ή να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς του προς την CLINIQUE.